_________________________________________________________________________________________________

În conformitate cu Procedura privind întocmirea, actualizarea şi comunicarea către Ministerul Justiţiei a „Listelor experţilor contabili pe specializări”, până la data de 15 februarie 2020, toți membrii experți contabili judiciari trebuie să își depună fișa de opțiuni și să obțină viza de exercitare a profesiei pentru anul 2020

_________________________________________________________________________________________________

Lista experţilor contabili pe specializări - redirecţionare către site-ul Ministerului Justiţiei

_________________________________________________________________________________________________

Standardul profesional nr 35 elaborat de CECCAR

_________________________________________________________________________________________________

Expertiza contabilă cu componentă fiscală, atribut exclusiv al expertului contabil membru CECCAR

În ziua de 04 decembrie 2019, începând cu ora 13, la sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR din Târgovişte, str. Gimnaziului nr. 82,  va avea loc,  întâlnirea semestrială a experţilor contabili judiciari cu organele beneficiare a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară (IPJ Dâmboviţa).

Agenda evenimentului sintetizează abordarea unor aspecte precum: Analiza activităţii de expertiză contabilă judiciară; Expertiza contabilă cu componentă fiscală, atribut exclusiv al expertului contabil membru CECCAR; Întrebări şi răspunsuri; Concluzii.

Sunt aşteptaţi reprezentanţii organelor beneficiare a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, precum şi experţii contabili judiciari, membri ai filialei Dâmboviţa a CECCAR.

_________________________________________________________________________________________________

Precizări cu privire la modul de auditare al rapoartelor de expertiză contabilă judiciară (09.07.2018)

În vederea unei aplicări corespunzătoare a reglementărilor ce guvernează activitatea de audit de calitate în domeniul expertizei contabile judiciare, vă reamintim următoarele:

·       Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare, se află în OG nr. 65/94 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. Potrivit acestor reglementări legale, efectuarea de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare, este dreptul exclusiv al experţilor contabili. Această exclusivitate rezultă din art. 6 lit.d) din OG nr. 65/94 care, enumerând lucrările care pot fi executate de expertul contabil pentru persoane fizice şi juridice,  stipulează că efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de reglementările CECCAR.

·     Potrivit:

  •  Normei profesionale 3532: „Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă” (Standardul profesional nr. 35-Expertizele contabile): ”Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă cu filă, inclusiv anexele, atât de expertul contabil/experţii contabili numit(ţi) la cererea părţilor sau din oficiu, cât şi de expertul contabil/experţii contabili consilier(i) al (ai) părţilor/recomandat(ţi) de părţi.”
  • Normei profesionale 3531.1: „Capitolul I -Introducere -  al raportului de expertiză contabilă, trebuie să cuprindă...a) Paragraful de identificare a expertului contabil/experţilor contabili nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenumele expertului/experţilor, numărul carnetului de expert contabil şi secţiunea din Tabloul Corpului; în acest paragraf se cuprind şi datele de identificare ale experţilor contabili consilieri ai părţilor/recomandaţi de părţi, dacă este cazul....”

·     Conform art.1 alin. (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată de Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017: „Membrii gupului experţilor judiciari, denumit în continuare GEJ, trebuie să obţină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoana fizică... şi vor utiliza, în activitatea de expertiză contabilă, doar parafa anuală ovală.”

·    Urmare art. 18 din Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile:  „Experţii contabili, în efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, au obligaţia să respecte şi să aplice prevederile Standardului profesional nr. 35 „Expertizele contabile” şi să prezinte rapoartele de expertiză care cuprind şi opiniile separate ale experţilor- parte după caz, pentru a fi supuse auditului de calitate potrivit prezentului regulament.”  Astfel, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin auditorilor de calitate cu ocazia auditării lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, este necesară respectarea întocmai a reglementărilor amintite, în sensul că auditorul de calitate va audita şi va acorda viza de calitate decât acelor lucrări care au fost semnate şi parafate de membrii Corpului în calitate de expert contabil. Totodată, potrivit reglementărilor, nu sunt permise în Capitolul I-Introducere, paragraful a) al raportului de expertiză contabilă judiciară, alte menţiuni decât cele referitoare la identificarea sa în calitate de expert contabil, potrivit numirii dispuse de organele judiciare. Prin calitatea sa, conferită de lege, expertul contabil parafează şi semnează lucrările întocmite, doar cu parafa emisă de Corp. Acele situaţii, în care expertul contabil numit de instanţă sau organele de cercetare,  să efectueze o expertiză contabilă judiciară, parafează lucrarea cu o altă ştampilă decât cea de expert contabil şi face menţiuni în Capitolul I al expertizei contabile privind identificatea sa, altele decât cea de membru al Corpului, vor fi semnalate consiliului filialei pentru dispunerea măsurilor necesare, iar auditorul de calitate nu va acorda viza.  Având în vedere cazurile semnalate din unele filiale, vă prezentăm, în cele ce urmează, modul cum trebuie procedat în situaţiile în care experţii contabili numiţi sau cei încuviinţaţi de părţi (consilieri)  nu se conformează cerinţelor legale şi procedurale în domeniu.

 Se va proceda astfel:

  •  În situaţiile în care expertul consilier parte încuviinţat foloseşte o altă parafă decât cea de expert contabil, respectiv parafa unui alt organism profesional, auditorul de calitate va aplica ştampila dreptunghiulară şi va menţiona „valabil cu referatul ataşat nr....”, urmând a sesiza consiliul filialei, la care va ataşa o copie după referatul anexat expertizei contabile judiciare.
  • În situaţiile în care expertul contabil numit foloseşte o altă parafă decât cea de expert contabil, auditorul de calitate nu va aplica ştampila dreptunghiulară şi nu va audita lucrarea, refuzând acordarea vizei de calitate, având în vedere că auditul de calitate se efectuează doar asupra lucrărilor de expertiză contabilă judiciară parafate cu ştampila de expert contabil. Şi aceste situaţii vor fi semnalate consiliului filialei, pentru analiză şi decizie.
  • În alte situaţii care pot fi întâlnite în practică faţă de cele prezentate mai sus, vă solicităm a contacta şi prezenta DUANPAC situaţiile respective, pentru soluţionarea acesta.

Precizăm că, în toate cazurile în care experţii contabili numiţi sau consilieri (încuviinţaţi) folosesc o altă parafă decât cea de expert contabil, precum şi cazurile în care aceştia  se identifică în cuprinsul raportului de expertiză contabilă judiciară cu alte calităţi profesionale decât cea de expert contabil, se vor face copii după toate documentele doveditoare şi vor fi transmise în regim de urgenţă la DUANPAC.

________________________________________________________________________________________________  


În atenţia experţilor contabili judiciari

Vă informăm că în ziua de 27 iunie 2019, începând cu ora 14, la sediul CECCAR filiala Dâmboviţa, din Târgovişte, str. Gimnaziului nr. 82, va avea loc întâlnirea semestrială cu beneficiarii lucrărilor de expertiză contabilă judiciară. Au confirmat participarea,  reprezentanţi ai Tribunalului Dâmboviţa şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa. 

Confirmarea participării sau lista de probleme propuse spre clarificare se vor transmite filialei până la data de 25 iunie 2019.

Dezbaterile vor avea loc în cadrul mesei rotunde cu tema: Expertiza contabilă judiciară, atribut exclusiv al expertului contabil membru CECCAR.

Agenda evenimentului sintetizează: Analiza activităţii de expertiză contabilă judiciară desfăşurată în primul semestru al anului 2019; Demersul expertului contabil judiciar numit/nominalizat de organele cu atribuţii jurisdicţionale. Tipologia expertizelor contabile judiciare şi analiza gradului de specializări; Rolul auditului de calitate al lucrărilor de expertiză contabilă judiciară.Concluzii.

_________________________________________________________________________________________________

În atenţia experţilor contabili judiciari

Vă informăm că  în ziua  de 19 iunie 2019, începând cu ora 16, le sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR va continua seria întâlnirilor lunare cu un alt grup de lucru – experţi contabili judiciari - interesat în dezbaterea aspectelor legate de expertizele contabile judiciare dispuse de organele cu atribuţii jurisdicţionale, în cauzele  referitoare la tranzacţii cu autoturisme dar şi alte speţe propuse de către participanţi. Masa rotundă invită la dezbateri pe tema „Raţionamente profesionale, aspecte etice şi  reglementări legale opozabile expertizelor contabile judiciare. Provocări actuale.”

Agenda sesiunii cuprinde abordări privind:Componenta etică a serviciilor privind expertiza contabilă judiciară; Obiective şi bune practici în activitatea de expertiză contabilă judiciară;Rolul auditului de calitate a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară;Concluzii

Cei interesaţi sunt rugaţi să se adreseze filialei. 

_________________________________________________________________________________________________

În atenţia experţilor contabili judiciari 

 Termenul pentru depunerea fişei de opţiuni pentru membrii experţi contabili judiciari şi obţinerea vizei de exercitare a profesiei se prelungeşte până la data de 25 februarie, inclusiv.

 _________________________________________________________________________________________________

În atenţia experţilor contabili judiciari

În conformitate cu Procedura privind întocmirea, actualizarea şi comunicarea către Ministerul Justiţiei a „Listelor experţilor contabili pe specializări” până la data de 15 februarie 2019 toți membrii experți contabili judiciari trebuie să își depună fișa de opțiuni și să obțină viza de exercitare a profesiei pentru anul 2019. Listele experților contabili pe specializări vor cuprinde toți membrii experți contabili, care au depus fișa de opțiuni și au obținut viza de exercitare a profesiei pentru anul 2019. 

_________________________________________________________________________________________________

Precizări cu privire la modul de auditare al rapoartelor de expertiză contabilă judiciară (09.07.2018)

În vederea unei aplicări corespunzătoare a reglementărilor ce guvernează activitatea de audit de calitate în domeniul expertizei contabile judiciare, vă reamintim următoarele:

·      Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare, se află în OG nr. 65/94 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. Potrivit acestor reglementări legale, efectuarea de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare, este dreptul exclusiv al experţilor contabili. Această exclusivitate rezultă din art. 6 lit.d) din OG nr. 65/94 care, enumerând lucrările care pot fi executate de expertul contabil pentru persoane fizice şi juridice,  stipulează că efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de reglementările CECCAR.

·     Potrivit:

-         Normei profesionale 3532: „Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă” (Standardul profesional nr. 35-Expertizele contabile): ”Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă cu filă, inclusiv anexele, atât de expertul contabil/experţii contabili numit(ţi) la cererea părţilor sau din oficiu, cât şi de expertul contabil/experţii contabili consilier(i) al (ai) părţilor/recomandat(ţi) de părţi.”

-         Normei profesionale 3531.1: „Capitolul I -Introducere -  al raportului de expertiză contabilă, trebuie să cuprindă...a) Paragraful de identificare a expertului contabil/experţilor contabili nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenumele expertului/experţilor, numărul carnetului de expert contabil şi secţiunea din Tabloul Corpului; în acest paragraf se cuprind şi datele de identificare ale experţilor contabili consilieri ai părţilor/recomandaţi de părţi, dacă este cazul....”

·     Conform art.1 alin. (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată de Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017: „Membrii gupului experţilor judiciari, denumit în continuare GEJ, trebuie să obţină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoana fizică... şi vor utiliza, în activitatea de expertiză contabilă, doar parafa anuală ovală.”

·    Urmare art. 18 din Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile:  „Experţii contabili, în efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, au obligaţia să respecte şi să aplice prevederile Standardului profesional nr. 35 „Expertizele contabile” şi să prezinte rapoartele de expertiză care cuprind şi opiniile separate ale experţilor- parte după caz, pentru a fi supuse auditului de calitate potrivit prezentului regulament.”Astfel, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin auditorilor de calitate cu ocazia auditării lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, este necesară respectarea întocmai a reglementărilor amintite, în sensul că auditorul de calitate va audita şi va acorda viza de calitate decât acelor lucrări care au fost semnate şi parafate de membrii Corpului în calitate de expert contabil. Totodată, potrivit reglementărilor, nu sunt permise în Capitolul I-Introducere, paragraful a) al raportului de expertiză contabilă judiciară, alte menţiuni decât cele referitoare la identificarea sa în calitate de expert contabil, potrivit numirii dispuse de organele judiciare. Prin calitatea sa, conferită de lege, expertul contabil parafează şi semnează lucrările întocmite, doar cu parafa emisă de Corp. Acele situaţii, în care expertul contabil numit de instanţă sau organele de cercetare,  să efectueze o expertiză contabilă judiciară, parafează lucrarea cu o altă ştampilă decât cea de expert contabil şi face menţiuni în Capitolul I al expertizei contabile privind identificatea sa, altele decât cea de membru al Corpului, vor fi semnalate consiliului filialei pentru dispunerea măsurilor necesare, iar auditorul de calitate nu va acorda viza. Având în vedere cazurile semnalate din unele filiale, vă prezentăm, în cele ce urmează, modul cum trebuie procedat în situaţiile în care experţii contabili numiţi sau cei încuviinţaţi de părţi (consilieri)  nu se conformează cerinţelor legale şi procedurale în domeniu. Se va proceda astfel:

 

-   În situaţiile în care expertul consilier parte încuviinţat foloseşte o altă parafă decât cea de expert contabil, respectiv parafa unui alt organism profesional, auditorul de calitate va aplica ştampila dreptunghiulară şi va menţiona „valabil cu referatul ataşat nr....”, urmând a sesiza consiliul filialei, la care va ataşa o copie după referatul anexat expertizei contabile judiciare.

-     În situaţiile în care expertul contabil numit foloseşte o altă parafă decât cea de expert contabil, auditorul de calitate nu va aplica ştampila dreptunghiulară şi nu va audita lucrarea, refuzând acordarea vizei de calitate, având în vedere că auditul de calitate se efectuează doar asupra lucrărilor de expertiză contabilă judiciară parafate cu ştampila de expert contabil. Şi aceste situaţii vor fi semnalate consiliului filialei, pentru analiză şi decizie.

-   În alte situaţii care pot fi întâlnite în practică faţă de cele prezentate mai sus, vă solicităm a contacta şi prezenta DUANPAC situaţiile respective, pentru soluţionarea acestora. 

 

Precizăm că, în toate cazurile în care experţii contabili numiţi sau consilieri (încuviinţaţi) folosesc o altă parafă decât cea de expert contabil, precum şi cazurile în care aceştia  se identifică în cuprinsul raportului de expertiză contabilă judiciară cu alte calităţi profesionale decât cea de expert contabil, se vor face copii după toate documentele doveditoare şi vor fi transmise în regim de urgenţă la DUANPAC.

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009